בקיבוץ יש מספר מוסדות אשר מחליטים בהכרעות שיפוטיות כלפי החבר הבודד. בכלל זה ניתן למנות כמובן את האסיפה, ההנהלה הנבחרת, וגם וועדות וצוותים שונים אשר המוסדות לעיל מינו.

החבר שמבקש להביא הכרעה בעניין מסוים פרטי, פונה לאחד מהגופים לעיל שיגבשו החלטה לגבי פנייתו.

חבר שעניינו מובא בפני גוף שיפוטי כלשהו בקיבוץ, האם חובה לאותו גוף מכריע לפני שמגיע להחלטה אף לשמוע אותו ולהקנות לו זכות טיעון בפניו?

הטיעון בהליך השיפוטי בעל ערך של הראות החוק ועשיית החוק וכן פתרון סכסוך והתרת סבכיו. דלג עליו כללי הצדק הטבעי יפגעו והקיבוץ כחברה תפגע. הקיבוץ שמנוהל עלי ידי חבריו אינו פטור מכללי צדק טבעי אלו.

הפסיקה חזרה על זכות הטיעון וביתה "זכות השימוע" רבות והדגישה את חשיבותן. ניתן להביא ציטוט מפסק הדין המכונן של כבוד השופט יצחק כהן בעניין זה ע"פ 768/80 ש שפירא ושות ואח נ' מדינת ישראל:

על פי פירושה הנכון של הסמכות, אין להפעיל את כח ההחלטה בטרם פורסם דבר הדיון, ובטרם ניתנה הזדמנות לגורמים מעונינים לטעון טענותיהם. מטרתה של הגבלה זו על השימוש בסמכות היא משולשת: ראשית, היא באה לעשות צדק עם בני אדם שהאינטרס שלהם עשוי להפגע מההחלטה; שנית, היא באה לחדד ולגבש, בדרך של יצירת "סכסוך" (Lis) בין גורמים מעונינים שונים, את עיקר הבעיתיות, באופן שהגוף המחליט יוכל לראות את הבעיה על השלכותיה השונות ובכך, להגיע להחלטה ראויה ומאוזנת; שלישית, היא באה להבטיח קביעת משטר של הגינות ויושר בפעולותיה של הרשות השלטונית, ובכך אף להבטיח את אמון הציבור בפעולותיה. על רקע מטרות אלה, קמה ועולה השאלה, מהן התוצאות של שימוש בסמכות ללא קיום התנאי המוקדם של שמיעה? התשובה שניתנה על שאלה זו בפסיקה היא חד משמעית. ההחלטה בטילה ומבוטלת. באין שמיעה אין החלטה (ראה ע"א 183/69 פד"י כ"ג(2) 398. בג"צ 295/72 פד"י כ"ז(1) 568; בג"צ 915/73 פד"י כ"ח(1) 635; בג"צ 557/75 פד"י ל(2) 17). כפי שאומר חברי הנכבד השופט י' כהן, (בג"צ 361/76 פד"י ל"א(3) 281 293):

"לפי ההלכה שנפסקה (ע"א 183/69 בענין טחן), התוצאה של פגיעה בכללי הצדק הטבעי היא – בטלות החלטת הרשות".

מן הכלל אל הפרט בקיבוצים רבים ענייני פרט נפתרים על ידי צוות ממליץ או מנהל הממליץ להנהלה או לאסיפה. זכות הטיעון במקרה זה ראוי שלא תגמר בזכות החבר לכתוב מכתב לוועדה או בזכות העמידה בפני הגוף הממליץ קרי מנהל/ת הקהילה, המזכיר או הוועדה הממליצה אלא זכות הטיעון צריכה להתאפשר בפני הגוף המחליט- במקרים רבים ההנהלה או ההנהלה החברתית וזאת למרות שלעיתים זה לא כל כך נעים ולא כל כך יעיל.

בשם היעילות קיבוצים רבים קמו. אך עלינו להזהר שכן בשם היעילות קיבוצים רבים חולפים מן העולם.