ביום 19.7.2016 נחתם בספר החוקים תיקון ל חוק השכירות והשאילה תיקון התשעז 2017 -שכירות הוגנת

רצוי להתעדכן בסעיפים השונים וללכת בלשונו. עורכי דין עדכנו את החוזים ומשכירים ושוכרים תהיו ערים לזכויות והחובות הכובלות את החופש להתקשר