בדנג"ץ 9411/00 ארקו תעשיות חשמל בע"מ נ' ראש עיריית ראשון לציון בית המשפט עמד על כך שחקיקת משנה רטרואקטיבית נדרשת ל"הסמכה מפורשת" כמשמעותו של מונח זה בחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו. ומכאן הכלל יושם ביחס להחלטות שאינן בעלות אופי תחיקתי ובעניינ כאן: הטלת ארנונה עם החלה רטרואקטיבית לשנים קודמות. דרישת ההסמכה המפורשת,נאמר בפסק, תעשה באופן יחסי לעוצמת הפגיעה בזכות.

ברא"ע 3509/14 אלואחואח נ עיריית לוד כבוד השופטת ד' ברק ארז למרות שלא קבלה את הבקשה היא חיזקה את ההלכה המאפשרת לקבל חיוב ארנונה רטרואקטיבי בנסיבות שבהן קיימת הצדקה מיוחדת לעשות כן. הצדקה כזאת קיימת כאשר השינוי הוא ביישום הדין על עובדות המקרה. עובדות אשר לנישום היה חלק מכריע בכך שהן לא היו בידיעת הרשות בזמן אמת.
בעניין זה הוסיפה כבוד השופטת נתבך להתגבר על הצורך בהסמכה מפורשת כדי לאפשר ארנונה רטרואקטיבית בציינה כי במקרה כי הפגיעה הנובעת מחיוב בדיעבד של נישום שלכל הפחות לא מסר מידע כנדרש לרשות ולכן הושת עליו חיוב רק כעבור זמן היא חלשה יחסית ומכאן דרישת ההסמכה המפורשת היא חלשה ויתכן שלמרות שככלל לא ניתן להשתמש בסעיף 15 לחוק הפרשנות הקובע:
"סמכות התקנה -הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל – משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה". כ"הסמכה מפורשת" לחקיקת משנה בעלת אופי רטרואקטיבי. חוק הפרשנות וסעיף 15 בו עשוי להוות מקור הסמכה מספק אף במובן של "הסמכה מפורשת" לתיקון החלטה קונקרטית המתקבלת ביחס לתשתית עובדתית שהתבררה בפני הרשות במאוחר.

חיוב רטרואקטיבי של ארנונה הוא אפשרי למרות הכלל. שוב אנו נזקקים לבחון המקרה לגופו ובהתאם למשקולות העובדות שלפנינו להפעיל את מאזני הצדק. משקולות העובדות הן שצריכות להאסף בקפידה על ידי הצדדים עוד בשלבים הראשונים של הבאתן לפני וועדת הערר. ועל המועצה או העירייה לזכור שבבואם לחייב רטרטאקטיבית מונחת כבר למן ההתחלה משקולת כבדה משכנגד.